Olympiáda Načítání
MENU MENU
Astronomická olympiáda
Astronomická olympiáda

Organizační řád Astronomické olympiády

 

Verze v pdf ke stažení a pro tisk

 

Česká astronomická společnost v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento organizační řád Astronomické olympiády:

 

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení


Čl. 1
Obecná charakteristika

(1) Astronomická olympiáda (dále jen „olympiáda“) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů.

(2) Olympiáda je určena pro žáky základních a středních škol.

(3) Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

(4) Olympiáda je jednotná pro všechny její účastníky.

(5) Olympiáda je dle potřeby členěna do jednotlivých kol a věkových kategorií.


ČÁST DRUHÁ

Organizace a řízení soutěže


Čl. 2
Organizace

(1) Olympiádu vyhlašuje a organizuje Česká astronomická společnost za podpory a se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) K organizaci olympiády jmenuje Výkonný výbor České astronomické společnosti Ústřední komisi Astronomické olympiády (dále jen „ústřední komisi“).

(3) Ústřední komise olympiády je oprávněná v případě potřeby přizvat k organizaci a spolupráci v rámci olympiády další subjekty a osoby, navrhovat Výkonnému výboru České astronomické společnosti ke jmenování komise, odpovídající za organizaci olympiády pro jednotlivé věkové kategorie.

(4) Olympiáda je vyhlašována vždy ve školním roce, a to v termínech stanovených ústřední komisí pro daný ročník olympiády.

(5) Olympiáda se vyhlašuje vždy na začátku školního roku, kdy je zveřejněn harmonogram a upřesňující pravidla pro daný ročník olympiády.

(6) Olympiáda může být členěna do jednotlivých kol, které ústřední komise olympiády může při vyhlášení daného ročníku olympiády případně pro jednotlivé věkové kategorie neobsadit. Jednotlivá kola jsou:
Školní kolo
Krajské kolo
Ústřední kolo

(7) Pravidla pro jednotlivá kola jsou zveřejňována vždy se zadáním daného kola olympiády pro příslušnou věkovou kategorii.

(8) Olympiáda může být vyhlášena ve věkových kategoriích, které ústřední komise olympiády může při vyhlášení daného ročníku olympiády upřesnit, případně neobsadit. Jednotlivé věkové kategorie jsou:
A - určená pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků šestiletých gymnázií
B - určená pro žáky 3. ročníků středních škol, 7. ročníků osmiletých gymnázií a 5. ročníků šestiletých gymnázií
C - určená pro žáky 2. ročníků středních škol, 6. ročníků osmiletých gymnázií a 4. ročníků šestiletých gymnázií
D - určená pro žáky 1. ročníků středních škol, 5. ročníků osmiletých gymnázií a 3. ročníků šestiletých gymnázií
E - určená pro žáky 9. ročníků základních škol, 4. ročníků osmiletých gymnázií a 2. ročníků šestiletých gymnázií
F - určená pro žáky 8. ročníků základních škol, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií
G - určená pro žáky 7. ročníků základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií
H - určená pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií

(9) Při veškeré činnosti žáků, která souvisí se soutěží, včetně cesty na soutěž a zpět, musí být po celou dobu zabezpečen kvalifikovaný dozor, který zajišťuje pedagog pověřený ředitelem školy nebo pracovník pověřený statutárním zástupcem organizace nebo zákonný zástupce žáka.

(10) Sporné situace v průběhu konání olympiády rozhoduje ústřední komise olympiády.

 

Čl. 3
Účast

(1) Účast žáků v olympiádě je dobrovolná. Účastí v olympiádě žáci resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci souhlasí s podmínkami tohoto organizačního řádu a zavazují se jimi řídit. Souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a dosaženého počtu bodů ve spojení s navštěvovanou školou ve zveřejněných výsledkových listinách.

(2) Účastí žáka zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, že pro potřeby organizačního zajištění soutěže budou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, rok narození a emailová adresa žáka, dále název, identifikační číslo školy a adresa navštěvované školy. V případě postupu do vyšších kol soutěže budou zpracovány další osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby organizačního zajištění těchto kol.

(3) Účastí v olympiádě nevzniká soutěžícím ani dalším osobám nárok na jakékoli plnění náhrad spojených s účastí v olympiádě.

(4) Žák soutěží v olympiádě v kategorii, která odpovídá jeho věkové kategorii, popřípadě může soutěžit i v jedné z kategorií určených pro vyšší ročníky.

(5) Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola olympiády.

(6) Olympiády se mohou zúčastnit i žáci studující v zahraničí, jejichž státní příslušností je Česká republika, a to v rámci územní oblasti, která je nejbližší místu studia nebo bydliště žáka. Žákům je v případě jejich účasti ve vyšších postupových kolech možno uhradit jízdné pouze na území České republiky. Olympiády (vyjma soustředění a mezinárodní soutěže) se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol zemí Evropské unie, pokud nevyžadují při zadávání a řešení jiný než český jazyk.

 

Čl. 4
Školní kolo

(1) Zadání a podrobné podmínky školního kola připravuje příslušná komise, zadání schvaluje ústřední komise olympiády.

(2) Distribuce zadání probíhá přednostně elektronickou cestou. Zaslání klasickou poštou je možné jen v odůvodněných případech.

(3) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy.

(4) Utajení textů zadání je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením.

(5) Úlohy se vypracovávají písemnou formou, je možné použít (i zvětšené) kopie formuláře se zadáním, pro vypracování rozsáhlejších úloh je možné použít samostatný papír, který je připojený k formuláři.

(6) Časový limit pro vypracování úloh je 40 minut.

(7) Pro vypracování úloh je možné používat pouze pomůcky stanovené v podmínkách pro příslušnou kategorii.

(8) Bodový limit pro postup do krajského kola olympiády je stanoven vždy v zadání školního kola olympiády.

(9) Úlohy školního kola olympiády vyhodnocuje a ověřuje pedagog pověřený ředitelem školy nebo pracovník pověřený statutárním zástupcem organizace nebo příslušná komise, a to na základě obdrženého vzorového řešení a návodu na bodové hodnocení. Způsob vyhodnocení je stanoven vždy se zadáním úloh školního kola olympiády pro příslušnou kategorii.

(10) Úkolem pověřeného učitele nebo pověřeného pracovníka je propagovat olympiádu mezi žáky, evidovat přihlášky žáků do soutěže, zajistit vypracování soutěžních úloh, řídit konání školního kola, vyhodnotit školní kolo a zajistit dodržování všech pokynů uvedených v zadání školního kola během celého konání školního kola.

(11) Výsledková listina školního kola musí být odeslána ve stanoveném termínu ústřední komisi olympiády. Možné způsoby odeslání jsou specifikovány v podmínkách školního kola v daném ročníku a kategorii. Práce školního kola se archivují ve škole do konce školního roku.

(12) Ústřední komise olympiády může namátkově vyzvat školu k zaslání prací školního kola pro kontrolu (poštou nebo naskenované elektronicky).

(13) Výsledky školního kola olympiády budou ve stanoveném termínu zveřejněny na webových stránkách olympiády.

 

Čl. 5
Krajské kolo

(1) Zadání a podrobné podmínky krajského kola připravuje příslušná komise, zadání schvaluje ústřední komise.

(2) Krajské kolo může probíhat korespondenční nebo prezenční formou podle propozic vyhlášených v daném ročníku olympiády. Účast v prezenční části může být při vyhlášení daného ročníku podmíněna úspěšným absolvováním korespondenční části. Distribuce zadání probíhá přednostně elektronickou cestou. Zaslání klasickou poštou je možné jen v odůvodněných případech.

(3) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy.

(4) Úlohy se vypracovávají písemnou formou podle pokynů v zadání. Nedodržení pokynů může vést k vyřazení práce z hodnocení krajského kola.

(5) Časový limit pro vypracování úloh je stanoven v propozicích daného ročníku olympiády.

(6) Pro vypracování úloh v korespondenční části je možné používat libovolné pomůcky, včetně elektronických médií a konzultací u doporučených astronomických institucí, za předpokladu, že žák vypracovává úlohy samostatně. Pro prezenční formu je rozsah povolených pomůcek stanoven v propozicích daného ročníku olympiády.

(7) Bodový limit nebo počet žáků pro postup do ústředního kola olympiády je stanoven vždy v zadání krajského kola olympiády příslušné kategorie.

(8) Úspěšným řešitelem krajského kola olympiády se stává ten, kdo dosáhl alespoň 60 % z maximálního počtu bodů. Maximální počet bodů (100 %) se stanoví jako aritmetický průměr počtu bodů tří nejlepších řešitelů v celorepublikovém pořadí.

(9) Úlohy korespondenční formy musí být odeslány na adresu pořadatele olympiády do stanoveného termínu, kdy rozhoduje datum podání na poště. Úlohy prezenční formy musí být komisi odeslány stanoveným způsobem nejpozději v následující pracovní den po uskutečnění prezenční části.

(10) Úlohy krajského kola olympiády vyhodnocuje/í komise, jmenovaná/é ústřední komisí.

(11) Z hodnocení krajského kola olympiády budou vyřazeny:
    a) práce zaslané po termínu
    b) práce, které nebudou mít vyplněny veškeré náležitosti nebo budou nečitelné v části "Identifikace"
    c) nečitelné práce

(12) Výsledky krajského kola olympiády budou ve stanoveném termínu zveřejněny na na webových stránkách olympiády.

 

Čl. 6
Ústřední kolo (finále)

(1) Zadání a podrobné podmínky ústředního kola (dále jen „finále“) připravuje příslušná komise, zadání schvaluje ústřední komise olympiády.

(2) Žáci postupující do finále a jejich školy obdrží pozvání a podmínky k účasti ve finále do termínu stanoveného pro daný ročník olympiády. Pozvání se přednostně zasílá elektronickou cestou.

(3) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy.

(4) Utajení textů zadání je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením.

(5) Úlohy se vypracovávají písemnou formou.

(6) Časový limit pro vypracování úloh je stanoven při jejich zadání. Finále je možné pro jednotlivé věkové kategorie vyhlásit jako pobytové, tzn. vícedenní.

(7) Pro vypracování úloh je možné používat pouze pomůcky stanovené v podmínkách pro příslušnou kategorii.

(8) Úlohy finále olympiády vyhodnocuje komise jmenovaná ústřední komisí olympiády.

(9) Z hodnocení finále olympiády budou vyřazeny:
    a) práce, které nebudou mít vyplněny veškeré náležitosti nebo budou nečitelné v části "Identifikace"
    b) nečitelné práce

(10) Úspěšným řešitelem finále olympiády se stává ten, kdo dosáhl alespoň 60 % z maximálního počtu bodů. Maximální počet bodů (100 %) se stanoví jako aritmetický průměr počtu bodů tří nejlepších řešitelů.

(11) Výsledky finále olympiády budou ve stanoveném termínu zveřejněny na webových stránkách olympiády.

(12) Pro účastníky finále může ústřední komise olympiády zajistit doprovodný program, který je zveřejněn současně s vyhlášením finále.

(13) Na věcné a jiné odměny nevzniká finalistům právní nárok.

 

Čl. 7
Soustředění

(1) Zadání a podrobné podmínky soustředění připravuje příslušná komise, zadání schvaluje ústřední komise olympiády.

(2) Žáci obdrží pozvání a podmínky k účasti na soustředění do termínu stanoveného pro daný ročník olympiády.

(3) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané úlohy a připravit se na účast na mezinárodní soutěži / mezinárodních soutěžích.

(4) Utajení textů zadání je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením.

(5) Úlohy se vypracovávají písemnou formou.

(6) Časový limit pro vypracování úloh je stanoven při jejich zadání. Soustředění je možné pro jednotlivé věkové kategorie vyhlásit jako pobytové, tzn. vícedenní.

(7) Pro vypracování úloh je možné používat pouze pomůcky stanovené v podmínkách soustředění.

(8) Úlohy soustředění olympiády vyhodnocuje komise jmenovaná ústřední komisí olympiády.

(9) Úspěšným řešitelem soustředění olympiády se stává ten, kdo dosáhl alespoň 60 % z maximálního počtu bodů. Maximální počet bodů (100 %) se stanoví jako aritmetický průměr počtu bodů tří nejlepších řešitelů.

(10) Výsledky soustředění olympiády budou ve stanoveném termínu zveřejněny na webových stránkách olympiády.

(11) Pro účastníky soustředění může ústřední komise olympiády zajistit doprovodný program, který je zveřejněn současně s vyhlášením soustředění.

(12) Na věcné a jiné odměny nevzniká finalistům právní nárok.

 

Čl. 8
Řešení úloh prostředky dálkového přístupu

(1) Jednotlivá soutěžní kola nebo jejich části mohou být v některých nebo i všech kategoriích vyhlášena s možností řešení prostředky dálkového přístupu.

(2) Řešitelům je v takovém případě po registraci do soutěže sdělen způsob autorizace a pokyny pro řešení úloh s využitím dálkového přístupu.

(3) Řešitelé a učitelé nebo další oprávněné osoby jsou povinny zabezpečit své autorizační prostředky (např. heslo) proti zneužití.

(4) Ústřední komise olympiády nenese odpovědnost za incidenty vzniklé pozměněním skriptů klienta na straně uživatele nebo jiným protiprávním jednáním uživatele nebo třetích osob. Podvodné jednání, a to i ve stadiu pokusu, může vést až k trvalé diskvalifikaci uživatele z olympiády a informování nadřízených institucí.

 

Čl. 9
Mezinárodní soutěže

(1) Účastníky reprezentace do mezinárodních soutěží navrhuje Ústřední komise na základě výsledků soustředění nebo finále podle vyhlášených podmínek. Účast se řídí statutem (organizačním řádem) příslušné mezinárodní soutěže a smlouvami se spolupracujícími organizacemi.

(2) Podmínky účasti a případné krytí nákladů na účast na mezinárodní soutěži schvaluje ústřední komise olympiády.

(3) Na věcné a jiné odměny nevzniká účastníkům právní nárok, stejně jako na další finanční či materiální plnění.


ČÁST TŘETÍ


Čl. 10
Závěrečná a přechodná ustanovení

(1) Ruší se organizační řád Astronomické olympiády č. j.: MŠMT – 14 896/2012-51 ze dne 16. dubna 2012.

(2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

 


prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
předseda České astronomické společnosti
Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_RECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar